Index

Om portalen

Farmakologiportalen ble etablert i 2015 med støtte fra Legeforeningens fond for Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Den tekniske løsningen er utformet av Kantega, på oppdrag fra Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF), som eier og drifter portalen. En webredaktørgruppe oppnenvnt av NFKF oppdaterer det generelle faglige innholdet, mens de enkelte laboratoriene oppnevner hver sine "labredaktører" til å vedlikeholde og oppdatere det enkelte laboratories analyserepertoar.

Mer om Farmakologiportalens bakgrunn, formål og funksjon kan leses i Tidsskrift for Den norske legeforening, Dagens Medisin og i Bioingeniøren (klikk på lenkene for å komme til artiklene).

Det må tas forbehold om eventuelle feil og mangler i portalen, som er under stadig utvikling. Ved tvil: kontakt det enkelte laboratorium eller webredaksjonen, men se først om du finner svaret under Ofte stilte spørsmål.

 

Samarbeidsutvalget/Webredaksjonen

Webredaksjonen består av til sammen 14 fagpersoner fra de åtte største laboratoriene innen klinisk farmakologi i Norge. Redaksjonen ledes av overlegene Andreas Austgulen Westin (St Olavs Hospital) og Tormod Karlsen Bjånes (Haukeland universitetssykehus), som også har vært prosjektledere for utviklingen av Farmakologiportalen. Webredaksjonen har ansvaret for den generelle faglige informasjon i Farmakologiportalen, slik som farmakokinetiske data om de enkelte substansene, navnsetting av analyser, kobling av omdanningsprodukter etc. Webredaksjonen arbeider ut fra felles kvalitetskriterier for kildebruk og maler for standardisering av navnsetting, tallformat og benevninger. Sporbarhet til litteraturkilder bevares i et bakenforliggende arkiv-/saksbehandlingssystem. Webredaksjonen arbeider også med nasjonal harmonisering av klinisk farmakologiske referanseområder, samt vedlikehold av Norsk Laboratoriekodeverk for klinisk farmakologiske analyser. Mandatet for samarbeidsutvalget/ webredaksjonen kan leses på NFKF sine nettsider hos Legeforeningen.

 

Her er en oversikt over webredaksjonens medlemmer og institusjonstilhørighet: 

Institusjon Webredaktør
Universitetssykehuset Nord-Norge

Lena Aronsen, overlege

St Olavs hospital Andreas A. Westin, overlege
  Joachim Frost, lege i spesialisering
Helse Bergen Tormod K. Bjånes, overlege
  Jon Andsnes Berg, overlege
Senter for psykofarmakologi Jean-Paul Bernard, overlege
OUS - Ullevål Ilah Le Nygaard, lege i spesialisering

OUS - Rikshospitalet

Stein Bergan, farmasøyt og professor

(vara: Nils Tore Vethe / Kristin Nordal)

OUS - SSE

Margrete Larsen Burns, overlege
OUS - Rettsmedisinske fag (RMF)

Jan Toralf Fosen, overlege

Vestre Viken - Drammen Elena Kvan, overlege
Fürst Medisinsk Laboratorium Thor Hilberg, overlege

 

Drift og økonomi

Laboratorienes deltagelse i Farmakologiportalen er gratis. Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF) har avsatt et fast årlig beløp som dekker serverleie, regelmessig databackup, samt vedlikehold og support knyttet til brukertilganger. Arbeidet utføres av vår web-administrator Christian Pedersen, som er IKT-medarbeider ved RELIS Midt-Norge.

Etter at Farmakologiportalen ble lansert våren 2015 har webredaksjonen mottatt mange kreative innspill med tanke på ønsket videreutvikling og tilleggfunksjonalitet i Farmakologiportalen. Noen av forslagene har potensiale til stor kvalitetsøkning og arbeidsbesparing for laboratoriene, for eksempel utvikling av en laboratoriekodeverks-modul (www.labkodeverk.no), som mottok støtte fra de største klinisk farmakologiske avdelingene i Norge. Les mer om kodeverksmodulen i Tidsskriftet. Store utviklingsprosjekt innebærer store kostnader som ligger utenfor rammene av NFKFs driftsbudsjett. Realisering av slike prosjekt vil derfor kreve økonomisk bistand fra laboratoriene, legeforeningen, eller andre samarbeidspartnere. Webredaksjonen arbeider med å få på plass en slik finansiering for flere større prosjekter

Videre utvikling

Her er noen prosjekter vi for tiden arbeider med å få realisert i Farmakologiportalen

1. Publisering av faglig informasjon om de enkelte substansene (under arbeid)

2. Nasjonal harmonisering av referanseområder (under arbeid)

3. Kalkulator for automatisk omregning av tallverdier på tvers av enheter, f.eks ng/mL til nmol/L (avventer finansiering)

4. Skandinavisk samarbeid? Våre kolleger i nabolandene er oppfordet til å ta kontakt med webredaksjonen om de ønsker hjelp til å lage klinisk farmakologiske "søsterportaler" i sine land, etter samme modell.
Sist oppdatert 12. januar 2022