Index

Ofte stilte spørsmål

Her legger vi fortløpende ut spørsmål og svar om bruk av Farmakologiportalen, mest for labredaktører

Hvorfor vises ikke laboratoriet mitt på riktig sted i kartet?

Kartvisningen under Laboratorier er ikke helt optimal, da andre mer sentrale funksjoner har vært høyere prioritert i utviklingen av Farmakologiportalen. For øyeblikket er "geo-taggingen" knyttet til oppgitt adresse for institusjonen som laboratoriene tilhører. Flere brukere har ønsket seg at hvert enkelt laboratorium blir avmerket på kartet. En slik endring vil innebære en kostnad som ikke kan prioriteres for øyeblikket, men vi regner med å få det til på lengre sikt.

 

Analysen vises ikke i analyserepertoaret mitt! Hva er feil?

SVAR: Dette har vært et vanlig spørsmål i oppstartsfasen med portalen. Du har trolig manuelt skrevet inn analaysenavn i felt nr 2, i stedet for å velge fra den forhåndsdefinerte Analysestrukturen. Du må altså klikke "Choose" under felt 2, og så søke eller lete etter analysen du vil legge til. Se denne illustrasjonen eller lær mer om publisering under Veiledninger til redaktører. Video nr 4 gir en kort oppskrift i publisering og redigering.

  

Hvordan sletter jeg en analyse fra analyserepertoaret mitt?

SVAR: Du må logge inn i administrator-grensesnittet for å se datagrunnlaget for visningen av analyserepertoaret. I stedet for å klikke "Logg inn", skriver du inn * www.farmakologiportalen.no/admin. Logg deretter inn med ditt brukernavn og passord. Finn ditt laboratorium fra venstremenyen og bla deg frem til den analysen du vil slette. Høyreklikk på analysen og velg delete / slett, og så OK. Analysen er dermed slettet. Se her for illustrasjon.

Et alternativ til sletting av analyse er å skjule den fra visning. Bruk i så fall funksjonen Display period fra toppmenyen når du er innlogget. Se her for illustrasjon og nærmere forklaring.

Du kan også følge oppskriften i video nr 5 under Veiledninger til redaktører.

 

Hva menes med "måleområde"? Skal man oppgi analysens standard måleområde , eller utvidet måleområde etter evt fortynninger?

SVAR: Poenget her er at det skal fremgå i hvilket konsentrasjonsområde man rapporterer resultater på analysen. Dersom analysen er innkjørt slik at kvaliteten på resultatene kan regnes som pålitelige ut over standard måleområde, er det da det utvidede måleområdet man her skal oppgi.

Tilleggskommentar mars 2016: Tilbakemeldinger fra noe labredaktører tyder på at dette svaret ikke harmonerer helt med hvordan man ønsker å bruke begrepet måleområde. Saken skal derfor drøftes i webredaktørgruppen på nytt.

 

Hvordan skal man angi "cut-off" (nedre rapporteringsgrense) for rusmiddelanalyser?

SVAR: Benytt kommentarfeltet til slike opplysninger.

Det er ikke lagt opp til et eget felt i publiseringsmalen for å angi cut-off for rusmiddelanalyser, og for tiden er det heller ikke økonomisk mulighet til å prioritere en slik endring. Det har vært delte oppfatninger om denne saken. Noen synes det er greit å definere nedre måleområde som identisk med cut-off, ettersom metodens eventuelle evne til å måle også lavere konsentrasjoner ikke har noen praktisk betydning for hvordan analysen rapporteres / tolkes. Andre opplever dette som en utilstrekkelig løsning. Vi har derfor endt opp med å anbefale bruk at kommentarfeltet for å presisere opplysninger om cut-off.

 

Mitt laboratorium benytter samme enzymatiske analysemetode for etanol i serum og i urin - skal jeg bruke navnet "Etanol (uspesifikk)" på begge?

SVAR: Nei, faggruppen for klinisk farmakologi har kommet til at "uspesifikk"-begrepet i hovedsak kun er aktuelt for urinanalysene. Dette hovedsaklig fordi bruksområdet for analysene i de to prøvematerialene er helt forskjellig. Rusmiddeltesting i urin, regulert av IS-2231, stiller krav til et tydelig skille mellom spesifikt påviste substanser og på substanser påvist med immuno- eller enzymassay, og i mange tilfeller vil det også være aktuelt med bekreftelsesanalyser. Dette er spesielt viktig for de laboratoriene som også utfører rusmiddeltesting til sanksjonære formål.

Ved måling av etanolpromille i serum i forbindelse med akutt intoksikasjon, anser vi at den teoretiske risikoen for suboptimal spesifisitet vil være forsvinnende liten, og at aktuelt klinisk bilde forøvrig ytterligere støtter diagnosen. Bekreftelsesanalyser vil dessuten i en slik setting være langt mindre aktuelle.

 

Etanol i serum oppgitt som promille - hva er korrekt enhetsbruk?

Det foreligger en beslutning på nasjonalt nivå i det norske farmakologimiljøet at promille for alle praktiske formål tilsvarer enheten g/L. For å tydeliggjøre dette kalles enheten i Farmakologiportalen "g/L (‰, promille)". Alle som analyserer etanol i serum eller plasma, bes om å benytte enten "g/L (‰, promille)" eller "mmol/L", da disse er koblet opp mot Kodeverket. Korrekt NLK-kode blir da automatisk vist på analysearket, og inkluderes i eksport til Excel.

 

Sum-analyser: Hvilken NPU-kode skal benyttes når to komponenter summeres og rapportes som totalkonsentrasjon?

Bakgrunn for sum-analyser kan leses på side 9 i notat fra NLK-faggruppen i klinisk farmakologi.

Alle sum-analyser har egne koder i NPU. For å hente ut korrekt kode fra Kodeverksmodulen, må derfor alle laboratoriene som rapporterer sum-analyser publisere dem i eget repertoar. Disse publiseres på samme måte som øvrige enkeltanalyser. Sett gjerne inn en kommentar med evt lenke til de to enkeltanalysene som inngår, feks slik som dette. PS! Visningen av sum-analysene er foreløpig ikke optimal, men en løsning er på vei slik at de vil sortere under sine respektive moderanalyser i analyseoversiktene.

 

Opiater (uspesifikk) i urin -  korrekt NPU-kode ligger i Farmakologiportalen

Webredaksjonen fikk spørsmål fra en engasjert labredaktør om hva som var korrekt NLK-kode for "opiater (uspesifikk)" i urin rapportert kvalitativt. Koden som ligger i Farmakologiportalen er NPU08990, mens en "konkurrerende kode" også var tilgjengelig i NLK (NPU29112). Dette skapte naturligvis forvirring, og utgjorde en risiko for ulik bruk av kodeverket på tvers av laboratoriene. Saken ble derfor meldt inn til det danske NPU-sekretariatet, oppsummert i dette dokumentet. Konklusjon i saken ble mottatt 8.12.15, og siteres her: "NPU-sekretariatet er enige i at kodene synes å være synonyme, og ugyldiggjør derfor NPU29112". Koden som ligger i Farmakologiportalen er dermed fortsatt korrekt å benytte.

 

Hvordan kan jeg navigere raskt mellom enkeltanalyser hos laboratorier med store analyserepertoar?

Labredaktører har lurt på hvordan de raskest mulig kan komme fra en analyse til en annen når de skal publisere endringer i repertoaret.

SVAR: Den raskeste måten er å bruke hurtigtast CTLR + F, og skrive inn analysenavnet i søkefeltet (øverst til høyre i Google Chrome, øverst til venstre i Internet Explorer). Alternativet er å skrolle ned til korrekt analyse, evt forutgått av filtrering ihht substansgruppe i venstremenyen.
Sist oppdatert 29. januar 2020